organizeaza concurs/ examen in vederea ocuparii unui post contractual de execuţie vacant de consilier juridic gr.I S la compartiment Juridic
16.08.2023
imagine articol reprezentativ
A N U N Ţ Administratia Domeniului Public , cu sediul in Alexandria, strada Ion Creanga, zona Modern, bl.F organizeaza concurs/ examen in vederea ocuparii unui post contractual de execuţie vacant de consilier juridic gr.I S la compartiment Juridic, durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern. Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul va avea loc la sediul Administratiei Domeniului Public din Alexandria, după cum urmează: - 07 septembrie 2023, ora 09.00 - proba scrisă, la sediul din str. Ion Creangă, bloc F; - 11 septembrie 2023, ora 09.00 - interviu, la sediul din str. Ion Creangă, bloc F; Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: a)formular de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) curriculum vitae, model comun european. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs. Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul ADP Alexandria, din str. Ion Creanga, zona Modern, bloc F, pana la data de 30 august 2023, ora 16.00. Condițiile generale de ocupare a postului vacant contractual: a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare. Condițiile specifice de ocupare a postului vacant contractual - studii superioare de specialitate juridică, absolvite cu diplomă de licenţă; - vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an. Bibliografia: - O.U.G.nr. 57/2019 – Codul Administrativ; - Legea nr.53/2003 – Codul Muncii (R); - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; - Legea nr. 51/2006 (R) a serviciilor comunitare de utilitati publice; - Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic; - OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor; - Regulamentul de Organizare si Functionare al serviciului public de interes local ADP Alexandria, aprobat prin HCL nr.32/2021. Tematica: - Ȋncheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; - Raspunderea disciplinară a salariaţilor; - Norme aplicabile personalului contractual (Codul Administrativ); - Procedura de întocmire a proiectelor de hotărâri ale consiliului local; - Atribuţiile Consiliului Local; - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ – integral; - Gestiunea serviciilor de utilităţi publice, conform Legii nr. 51/2006 (R); - Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic – integral; - Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public; - Reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; - Principalele activităţi desfăşurate de serviciul public de interes local Administraţia Domeniului Public Alexandria (HCL nr.32/2021) Atributii generale ale postului: - acordă consultaţii cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; - redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei; - acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a instituţiei; - redactează si avizează deciziile emise de către directorul instituţiei; - redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către instituţie; - avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic; - verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare; - semnează la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituţiei; - exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei; - actualizeaza zilnic programul Legis si aduce la cunostinta conducerii institutiei si serviciilor interesate modificarile legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei; - asigură consultanţă juridică angajaţilor instituţiei şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariţii legislative sau modificări aduse în domeniu; - întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări înregistrate la sediul instituţiei; - redactează şi depune în termen cererile de chemare în judecată, întocmeşte întămpinări si interogatorii, formulează apeluri, recursuri şi face propuneri privind promovarea căilor extraordinare de atac în cauzele aflate pe rolul instanţelor judecatoreşti în care instituţia este parte; - tine evidenta tuturor dosarelor aflate pe rol, iar in acest sens are obligatia actualizarii termenelor de judecata si a solutiilor de pronuntare in Registrul proceselor; - reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi directorul acesteia, pe baza de delegaţie; - verifica proiecte de contracte si negociaza clauzele legale contractuale; - intocmeste contractele de achizitie publica; - modificarea si avizarea contractelor de achizitie, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile; - tine evidenta contractelor de achizitie publica, prin gruparea acestora pe furnizori; - intocmeste rapoartele de activitate specifice; - avizeaza si verifica acte aditionale la contracte si se asigura de legalitatea lor; - ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor intocmite sau avizate, sau distribuite de conducerea institutiei catre compartimentul sau; - reprezinta interesele unitatii in raporturile cu persoanele fizice si juridice pe baza delegatiei data de directorul unitatii; - verifica legalitatea si vizeaza pentru legalitate contractele de achizitie, contractele individuale de munca, deciziile emise de directorul institutiei; - in colaborare cu compartimentele din cadrul ADP intocmeste proiectele de hotarare supuse spre aprobare Consiliului Local; - tine evidenta hotararilor de Consiliu Local si inainteaza cate un exemplar structurilor interesate; - intocmeste Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare ale ADP in conformitate cu legislatia in vigoare; - avizează contracte, convenţiile şi protocoalele incheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice; - avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta; - planifica activitatea de munca neremunerata in folosul comunitatii; - elaboreaza proceduri de lucru pentru domeniul sau de activitate; - exercita si alte activitati cu caracter specific ce decurg din acte normative, sau sunt dispuse de Consiliul Local, Primarul municipiului si Directorul unitatii; Calendarul de desfășurare a concursului Etapa de concurs Data desfășurării Depunere dosare de înscriere Pana la 30.08.2023, ora 16.00 Selecție dosare de înscriere si afisarea rezultatelor 31.08.2023, ora 12.00 Depunere contestații selecție dosare 31.08.2023, între orele 12:30 – 16.00 Afișare rezultate contestații selecție dosare 01.09.2023, ora 14.00 Proba scrisă 07.09.2023, ora 09.00 Afișare rezultate proba scrisă 07.09.2023, ora 14.00 Depunere contestații proba scrisă 07.09.2023, între orele 14.30 – 16.00 Afișare rezultate contestații proba scrisă 08.09.2023, ora 13.00 Interviu 11.09.2023, ora 09.00 Afișare rezultate interviu 11.09.2023, ora 14.00 Depunere contestații interviu 11.09.2023, între orele 14:30 – 16:00 Afișare rezultate contestații interviu 12.09.2023, ora 12.00 Afișare rezultate finale concurs 12.09.2023, ora 13.00 Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției și pe pagina de internet a insituției:www.adp-alexandria.ro Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0247306023, int.17.

Document
Citiți anunțul complet Vizualizare