Lista documentelor legislative


Constitutia Romaniei
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019-privind Codul administrativ
LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004contenciosului administrativ
LEGE nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică
LEGE nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică
LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001privind liberul acces la informațiile de interes public
ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002privind reglementarea activității de solutionare a petitiilor
HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001privind venitul minim garantat
LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 (**republicată**)privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale
LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*)privind semnătura electronică
LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanțele publice
LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale
LEGEA nr. 69 din 16 aprilie 2010 (*republicată*)responsabilității fiscal-bugetare
LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**) privind controlul intern și controlul financiar preventiv
ORDONANTA nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale
ORDONANȚĂ nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice
LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**) Codul muncii*)
LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 31 octombrie 2007 (*actualizată*) privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină(actualizată până la data de 14 aprilie 2009*)
LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**) privind Codul civil
LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (**republicată**) privind Codul de procedură civilă**)
LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015privind Codul de procedură fiscală
ORDONANȚĂ nr. 55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității**)
ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor
HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) serviciilor comunitare de utilități publice
LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
LEGEA serviciului de salubrizare a localităților nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)