Anunț pentru ocuparea postului de floricultor
06.02.2024
imagine articol reprezentativ
Administratia Domeniului Public , cu sediul in Alexandria, strada Ion Creanga, zona Modern, bl.F organizeaza concurs/ examen in vederea ocuparii unui post contractual vacant de muncitor calificat (floricultor) treapta I, studii G din cadrul serviciului Productie Seră, durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern. Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul va avea loc la sediile Administratiei Domeniului Public din Alexandria, după cum urmează: - 29 februarie 2024, ora 09ºº - proba practică, la sediul din str. Mircea Scarlat, nr.1; - 4 martie 2024, ora 10ºº - interviul, la sediul din str. Ion Creangă, bloc F. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: a)formular de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) curriculum vitae, model comun european. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs. Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul ADP Alexandria, din str. Ion Creanga, zona Modern, bloc F, pana la data de 21 februarie 2024, ora 16.00. Condițiile generale de ocupare a postului vacant contractual: a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare. Condițiile specifice de ocupare a postului vacant contractual a) studii generale; b)calificare în domeniul agricol sau curs de calificare floricultor peisagist; Atributii generale ale postului: - executa lucrari in vederea producerii materialului dendrofloricol in sera; - executa lucrari de amenajare si intretinere a zonelor verzi din municipiul Alexandria; - executa lucrari pentru inmultirea culturilor floricole prin utilizare de seminte; - executa lucrari pentru a asigura prospetimea peluzelor si altor suprafete gazonate apartinand domeniului public prin tundere, udare, plivire; - executa lucrari de combatere a bolilor si daunatorilor in plantatii; - executa lucrari de cosire mecanizata a vegetatie ierboase; - executa lucrari de defrisare, toaletare; - executa strangerea si incarcarea in mijloacele de transport puse la dispozitie a resturilor vegetale rezultate din activitatea de taiere, defrisare sau toaletare; - executa lucrari de udare, tundere si intretinere gazon, plantari de arbori si arbusti; - executa curatirea sau taierea de corectie sau decorativa a arborilor, arbustilor etc. afectati de uscaturi; - respecta prevederile Regulamentului Intern si prevederile Contractului Colectiv de munca; - respecta normele de protectia muncii si PSI; - sa utilizeze adecvat, conform indicatiilor, echipamentele de lucru si de protectie de cate ori este nevoie, fara a face rabat de la norme; - executa si alte sarcini trasate de conducerea unitatii sau de seful ierarhic. Calendarul de desfășurare a concursului Etapa de concurs Data desfășurării Depunere dosare de înscriere Pana la 21.02.2024, ora 16.00 Selecție dosare de înscriere si afisarea rezultatelor 22.02.2024, ora 12.00 Depunere contestații selecție dosare 22.02.2024, între orele 12.00 – 15:30 Afișare rezultate contestații selecție dosare 23.02.2024, ora 12.00 Proba practică 29.02.2024, ora 09.00 Afișare rezultate proba practică 29.02.2024, ora 12.00 Depunere contestații proba practică 29.02.2024, între orele 12.00 – 15.30 Afișare rezultate contestații proba practică 01.03.2024, ora 12.00 Interviu 04.03.2024, ora 10.00 Afișare rezultate interviu 04.03.2024, ora 14.00 Depunere contestații interviu 04.03.2024, între orele 14:00 – 15:30 Afișare rezultate contestații interviu 05.03.2024, ora 11.00 Afișare rezultate finale concurs 05.03.2024, ora 12.00 Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției și pe pagina de internet a insituției:www.adp-alexandria.ro Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0247306023, int.17.