Anunț angajare șoferi
20.02.2023
imagine articol reprezentativ
Administratia Domeniului Public , cu sediul in Alexandria, strada Ion Creanga, zona Modern, bl.F organizeaza concurs/ examen in vederea ocuparii functiilor de executie vacante pe perioada nedeterminata:1 Muncitor calificat (şofer) treapta I, studii G şi 1 Muncitor calificat (şofer) treapta II, studii G din cadrul serviciului Ȋntreţinere Reparaţii Auto, durata contractului individual de muncă nedeterminată, durata timpului de muncă normală de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, program de lucru conform Regulamentului Intern. Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Concursul va avea loc la sediile Administratiei Domeniului Public din Alexandria, după cum urmează: - 14 martie 2023, ora 10ºº - proba practică, la sediul din str. Gheorghe Doja, nr.1; - 16 martie 2023, ora 09ºº - interviul, la sediul din str. Ion Creanga, bl.F. Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente: a) formular de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică; e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului; f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; h) curriculum vitae, model comun european. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii. Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) - e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea "conform cu originalul" de către secretarul comisiei de concurs. Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul ADP Alexandria, din str. Ion Creanga, zona Modern, bloc F, pana la data de 06 martie 2023, ora 16.00. Condițiile generale de ocupare a functiilor de executie vacante : a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii; h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare. a Condițiile specifice de ocupare a functiilor de executie vacante: Muncitor calificat (şofer) tr.I a) studii generale; b) deţinător de permis de conducere categoriile B, C, E; c) vechime în muncă de minim 5 ani.zaa Muncitor calificat (şofer) tr.II a) studii generale; b) deţinător de permis de conducere categoriile B, C, E; c) vechime în muncă de minim 3 ani. Atributii generale ale functiei de executie muncitor calificat (şofer): - realizeaza sarcinile de serviciu avand in vedere executarea corecta a lucrarilor si incadrarea acestora in termenul stabilit;- este obligat sa se prezinte la serviciu la ora fixata in program, odihnit, in tinuta corespunzatoare si sa respecte programul stabilit; - va cunoaste si va respecta prevederile legale cu privire la circulatia pe drumurile publice, in trafic; - nu paraseste locul de munca decat in cazuri deosebite si numai cu aporbarea sefului de serviciu; - nu va conduce autovehiculul in stare de ebrietate sau obosit; - este interzisa sustragerea carburantului, lubrifiantilor, piese de schimb sau alte matriale; - soferului ii este interzis sa transporte alte marfuri in afara celor trecute in documentele de transport; - soferul va respecta cu strictete itinerariul si instructiunile primite de la seful de serviciu; - atat la plecarea cat si la sosirea din cursa, verifica starea tehnica a autovehiculului (minim verificarea sistemului de directie,sistemului de franare,sistemuluide iluminare si semnalizare,controlului uleiului si al apei), inclusiv anvelopele. Dupa verificare, intocmeste impreuna cu seful coordonator un proces verbal de constatare, pe care il semneaza si il prezinta sefului de serviciu; - la sosirea din cursa preda sefului direct Foaia de parcurs completata corespunzator; - in timpul operatiunii de incarcare a marfii, soferul are urmatoarele obligatii: - sa supravegheze dispunerea corecta a marfii pe platforma autovehicului astfel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisibila pe axe; - sa fixeze si sa asigure incarcatura astfel incat transportul acesteia sa se efectueze in conditii de maxima siguranta. - soferul raspunde de: -integritatea autovehiculului pe care il are in primire; -integritatea marfurilor transportate; -intretinerea autovehiculului, ceea ce presupune: efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei si filtre, gresarea elementelor ce necesita aceasta operatiune, exploatarea autovehiculului in conformitate cu instructiunile prevazute in cartea tehnica a acestuia; - este obligat sa participe efectiv la lucrarile de intretinere si reparatii din cadrul atelierului mecanic la mijlocul de transport pe care lucreaza; - este obligat sa pastreze mijlocul de transport in stare perfecta de functionare de curatenie fiind interzis cu desavarsire circulatia acestuia pe drumurile publice pe raza municipiului in stare necorespunzatoare; - sa parcheze mijloacele auto la locul stabilit in incinta unitatii; - la solicitarea conducerii A.D.P executa si alte lucrari in alte sectoare de activitate; - la retragerea in garaj sa se faca verificarea si ingrijirea mijlocului auto; - raspunde personal in fata organelor de politie in cazul in care incalca regulile de circulatie rutiera; - soferul va raspunde personal in fata organelor in drept (politie) de marfurile transportate si netrecute in documentele de transport; - in urma unui eventual accident sa prezinte la atelierul mecanic dovada existentei constatarilor organelor de politie; - respecta programul de lucru, prevederile Regulamentului Intern si prevederile Regulamentului de organizare si functionare aprobat la nivelul ADP; - sa respecte normele de sanatate si securitate in munca si PSI. Pe perioada comandamentului de deszapezire: - executa lucrari de deszapezire a cailor publice, in functie de prioritatea stabilita in programul de deszapezire aprobat; - executa lucrari de imprastiere a materialului antiderapant pe strazile si trotuarele municipiului Alexandria; - raspunde de intretinerea si reparatia utilajului pe care isi desfasoara activitatea; - sa se prezinte la serviciu cu 30 de minute inainte de preluarea schimbului pentru verificarea starii tehnice a utilajului; - informeaza ofiterul de serviciu daca s-au constatat defectiuni tehnice la utilajul pe care isi desfasoara activitatea; - raspunde de defectiunile utilajului cauzate de manipularea necorespunzatoare a acestuia; - se asigura ca utilajul are suficient combustibil necesar desfasurarii activitatii de deszapezire in schimbul respectiv; - sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si sa nu consume bauturi alcoolice in timpul serviciului; - sa raspunda solicitarilor sefilor directi, conducerii institutiei si colegilor de schimb; - sa raspunda in orice moment la telefon sefilor directi, conducerii institutiei si colegilor de schimb. Calendarul de desfășurare a concursului Etapa de concurs Data desfășurării Depunere dosare de înscriere Pana la 06.03.2023, ora 16.00 Selecție dosare de înscriere si afisarea rezultatelor 07.03.2023, ora 14.00 Depunere contestații selecție dosare 07.03.2023, între orele 14:30 – 15:30 Afișare rezultate contestații selecție dosare 08.03.2023, ora 14.00 Proba practică 14.03.2023, ora 10.00 Afișare rezultate proba practică 14.03.2023, ora 14.00 Depunere contestații proba practică 14.03.2023, între orele 14:30 – 15:30 Afișare rezultate contestații proba practică 15.03.2023, ora 14.00 Interviu 16.03.2023, ora 09.00 Afișare rezultate interviu 16.03.2022, ora 14.00 Depunere contestații interviu 16.03.2023, între orele 14:30 – 15:30 Afișare rezultate contestații interviu 17.03.2023, ora 12.00 Afișare rezultate finale concurs 17.03.2023, ora 13.00 Afișarea rezultatelor la probele concursului se va face la sediul instituției și pe pagina de internet a insituției:www.adp-alexandria.ro Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon : 0247306023, int.17.

Document
Anunțul complet Vizualizare